Regulamin portalu pytajeksperta.pl

 

§1. DEFINICJE

Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: 

 1. „Regulamin” – niniejszy Regulamin, określający zasady i warunki Wirtualnych Spotkań na portalu pytajeksperta.pl; 
 2. „Organizator” – Akademia Leona Koźmińskiego z siedzibą przy ul. Jagiellońskiej 59, 03-301 Warszawa lub Senetic S.A. z siedzibą w Katowicach 40-600, Kościuszki 227, KRS 0000510458, NIP: 6342709934, REGON: 241148635, wpisana do rejestru przedsiębiorców KRS przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy, kapitał zakładowy: 3.093.724,00 zł w całości wpłacony; 
 3. „Uczestnik” – każda osoba biorąca udział w Wirtualnym Spotkaniu; 
 4. „Użytkownik” – osoba, która poprzez rejestrację na portalu pytajeksperta.pl uzyskała możliwość korzystania z usług oferowanych przez Organizatora, w tym przede wszystkim udziału w Wirtualnych Spotkaniach; Użytkownikiem może być osoba pełnoletnia, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych; 
 5. „Ekspert” – osoba prowadząca dane Wirtualne Spotkanie na zaproszenie Organizatora; 
 6. „Platforma” – serwis internetowy uruchomiony przez Organizatora w celu prowadzenia Wirtualnych Spotkań, w ramach którego dochodzi do udostepnienia Uczestnikom informacji o Wirtualnych Spotkaniach odbywających się w za pośrednictwem Microsoft Teams oraz przekazywania przez nich informacji innym Uczestnikom Wirtualnego Spotkania, dostępny pod adresem: pytajeksperta.pl; 
 7. „Microsoft Teams” –usługa internetowa oparta na chmurze zawierająca zestaw narzędzi i usług służących współpracy zespołowej, dostępna z poziomu przeglądarki lub aplikacji dostępnej na systemy operacyjne Windows oraz MacOsdostarczana przez Microsoft Corporation z siedzibą w Redmond, WA, Stany Zjednoczone.; 
 8. Wirtualne Spotkania – spotkanie z Ekspertem przeprowadzone za pośrednictwem środków komunikowania się na odległość, tj. prowadzone z wykorzystaniem Microsoft Teams, organizowane przez Organizatora na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie; 

§2. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady prowadzenia Wirtualnych Spotkań przez Organizatora. 
 2. Wirtualne Spotkania są organizowane za pośrednictwem Platformy oraz Microsoft Teams.  
 3. Ustalenie Regulaminu nie stanowi podstawy zobowiązania dla Organizatora do organizowania Wirtualnych Spotkań; jednakże w razie organizowania Wirtualnego Spotkania, znajdą zastosowanie jego postanowienia, chyba że Organizator postanowi inaczej. 
 4. Organizator podejmuje starania w celu: 
  1. zapewnienia udziału w Wirtualnym Spotkaniu Eksperta posiadającego doświadczenie, wiedzę i umiejętności odpowiadające tematyce danego spotkania; 
  2. zapewnienia prawidłowej obsługi technicznej Platformy w celu umożliwienia udziału w Wirtualnym Spotkaniu 
 5. Organizator uprawniony jest do odwołania lub zmiany terminu Wirtualnego Spotkania bez podania przyczyny; w miarę możliwości Organizator uzasadni podjętą decyzję. O odwołaniu lub zmianie terminu Wirtualnego Spotkania Organizator niezwłocznie poinformuje potencjalnych Uczestników za pośrednictwem Platformy, a w miarę możliwości – także innym dostępnym kanałem komunikacji. 

§3. ZASADY WIRTUALNYCH SPOTKAŃ

 1. Niezbędnym warunkiem uczestnictwa w Wirtualnym Spotkaniu oraz uzyskania statusu Uczestnika jest: 
  1. rejestracja na portalu pytajeksperta.pl; 
  2. zaakceptowanie niniejszego Regulaminu; 
  3. potwierdzenie rejestracji na portalu pytajekseprta.pl; 
  4. zapisanie się na Wirtualne Spotkanie przed wyczerpaniem limitu miejsc na dane spotkanie; 
  5. przestrzeganie zasad określonych w niniejszym Regulaminie. 
 2. Z chwilą potwierdzenia rejestracji na portalu pytajeksperta.pl dochodzi do zawarcia umowy pomiędzy Użytkownikiem, który dokonał tejże rejestracji, a Organizatorem – przedmiotem transakcji są usługi świadczone przez Organizatora poprzez Platformę na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie w tym przede wszystkim umożliwienie uczestnictwa w Wirtualnych Spotkaniach. 
 3. W celu komfortowego uczestnictwa w Wirtualnym Spotkaniu, Organizator rekomenduje korzystanie z urządzenia spełniającego co najmniej następujące wymagania techniczne: 
  1. urządzenie z dostępem do przeglądarki internetowej z podłączonym mikrofonem i głośnikami.  
  2. opcjonalnie Kamera internetowa. 
 4. Udział w Wirtualnych Spotkaniach jest całkowicie dobrowolny i bezpłatny dla Uczestników. 
 5. Wirtualne Spotkanie prowadzone będzie w formacie panelu dyskusyjnego z udziałem Ekspertów. Tematyka, termin i czas trwania Wirtualnego Spotkania będą ustalane przez Organizatora, terminy zostaną opublikowane Platformie. 
 6. Uczestnicy Wirtualnego Spotkania będą mogli wykorzystywać Platformę w celu: 
  1. udziału w Wirtualnym Spotkaniu; 
  2. korzystania z udostępnionego czatu w celu prowadzenia rozmów pomiędzy Uczestnikami; 
  3. zadawania pytań Ekspertom.  
 7. Uczestnicy zobowiązani są do zachowania w trakcie Wirtualnego Spotkania zasad kultury osobistej oraz stosowania się do poleceń osób odpowiedzialnych za moderację w dyskusji w imieniu Organizatora. Zabronione są w szczególności: 
  1. używanie słów wulgarnych lub powszechnie uznanych za obelżywe, 
  2. promowanie innych marek niż marka Organizatora, zwłaszcza marek podmiotów konkurencyjnych względem Organizatora; 
  3. używanie Platformy do przesyłania, udostępniania, rozpowszechniania materiałów, których posiadanie jest sprzeczne z prawem lub może spowodować zgorszenie albo inne negatywne odczucia u pozostałych Uczestników. 
 8. W razie naruszenia zasad określonych w ust. 7 , Uczestnik może zostać wykluczony z Wirtualnego Spotkania, na którym dopuścił się naruszenia, jak również Wirtualnych Spotkań organizowanych w przyszłości. 

§4. ODPOWIEDZIALNOŚĆ ORGANIZATORA

 1. Wszelkie reklamacje związane z Wirtualnymi Spotkaniami, o których mowa w Regulaminie, należy kierować bezpośrednio do Organizatora na adres: info@senetic.pl. 
 2. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika, jak również dokładny opis stanu faktycznego i wskazanie przyczyn reklamacji wraz z datą wystąpienia zdarzenia będącego przyczyną reklamacji.  
 3. Postępowanie reklamacyjne prowadzi Organizator. O wyniku postępowania reklamacyjnego Organizator pisemnie powiadomi Uczestnika. 
 4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności w razie odwołania Wirtualnego Spotkania wynikającego lub zaistnienia problemów technicznych skutkujących utrudnieniem lub uniemożliwieniem udziału w Wirtualnego Spotkania Uczestnikowi, z wyjątkiem sytuacji, w których odwołanie lub zaistniałe problemy techniczne wynikają z wyłącznej winy Organizatora. 
 5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane przez Uczestników na Platformie, jak również za treści przekazywane przez Ekspertów z wykorzystaniem Platformy. 

§5. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Udział Uczestnika Wirtualnego Spotkania oznacza akceptację jej zasad zawartych w niniejszym Regulaminie. 
 2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za leżące po stronie Uczestnika problemy techniczne utrudniające lub uniemożliwiające udział Wirtualnym Spotkaniu. 
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w czasie jego obowiązywania. 
 4. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem mają zastosowanie przepisy prawa polskiego. Niniejsze postanowienie stanowi wybór prawa polskiego dla umowy w razie zawarcia umowy powiązanej z prawem różnych państw. 
 5. Wszelkie materiały promocyjnoreklamowe mają charakter wyłącznie informacyjny. 
 6. Wszelkie informacje o Wirtualnych Spotkaniach zawarte w jakichkolwiek innych materiałach, w szczególności w materiałach promocyjnych i reklamowych, mają jedynie charakter uzupełniający względem wiążących postanowień Regulaminu. 
 7. Niniejszy Regulamin jest dostępny na stronie pytajeksperta.pl 
 8. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z chwilą jego zamieszczenia. Zmiany Regulaminu zgodne z ust. 3 odnoszą skutek z chwilą zamieszczenia nowej wersji Regulaminu na stronie Platformy 
 9. Regulamin obowiązuje od 16 marca 2020 roku do odwołania.