Polityka Prywatności

Portal pytajeksperta.pl ma na celu umożliwienie udziału w wirtualnych spotkaniach z ekspertami. Spotkania mogą przybierać formę panelu eksperckiego, z aktywnym udziałem gości. W celu realizacji zasady zgodnego z prawem, rzetelnego i przejrzystego przetwarzania danych osobowych w ramach organizacji i prowadzenia spotkań, przyjęliśmy niniejszą Politykę Prywatności.  

 

1.     Definicje

Użyte w Polityce Prywatności pojęcia mają znaczenie takie jak w Regulaminie dostępnym pod adresem: https://pytajeksperta.pl/regulamin/ Niezależnie od tego, poniższe pojęcia oznaczają:  

Konto Użytkownika (Konto) – podstrona Platformy, w ramach której Użytkownik ma możliwość m.in. zarządzać danymi osobowymi, wyrażonymi zgodami oraz pozyskiwać informacje o prowadzonych Wirtualnych Spotkaniach. 

Regulamin – Regulamin portalu pytajeksperta.pl dostępny pod adresem: https://pytajeksperta.pl/regulamin/

RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). 

2.     Kto jest administratorem danych osobowych?  

Współadministratorami Państwa danych osobowych w związku z korzystaniem z Platformy są:

 • Akademia Leona Koźmińskiego z siedzibą przy ul. Jagiellońskiej 59, 03-301 Warszawa.
  Zewspóładministratorem mogą się Państwo skontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej pisząc na adres naszej siedziby lub poprzez wiadomość e-mail na adres: ado@kozminski.edu.pl, dalej zwana „ALK”
 • Senetic S.A. z siedzibą w Katowicach 40-600, Kościuszki 227, KRS 0000510458, NIP: 6342709934, REGON: 241148635, wpisana do rejestru przedsiębiorców KRS przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy, kapitał zakładowy: 3.093.724,00 zł w całości wpłacony. Ze współadministratorem mogą się Państwo skontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej pisząc na adres naszej siedziby lub poprzez wiadomość e-mail na adres: stojek@senetic.com, dalej zwana „Senetic”;

 

3.     Czy Współadministratorzy powołali Inspektora Ochrony Danych?

Aby przetwarzanie odbywało się w zgodzie z prawem i najwyższymi standardami bezpieczeństwa:

1)     Akademia Leona Koźmińskiego powołała Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się za pomocą poczty tradycyjnej pisząc na adres: ul. Jagiellońska 59,
03-301 Warszawa lub za pośrednictwem adresu e-mail: iod@kozminski.edu.pl.

2)     Senetic S.A. powołała Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się wysyłając e-mail na adres: IODO@andersentaxlegal.pl.

 

4.     Współadministrowanie

Jako współadministratorzy Państwa danych osobowych ALK i Senetic dokonały uzgodnień w zakresie odpowiedzialności  i podziału obowiązków związanych z przetwarzaniem danych osobowych:

 

 • Senetic jest odpowiedzialna za wykonanie wobec Państwa obowiązku informacyjnego, który wykonywany jest za pomocą niniejszej Polityki Prywatności;
 • Każdy ze współadministratorów jest odpowiedzialny wobec Państwa za umożliwienie Państwu wykonywania praw w zakresie przetwarzania Państwa danych osobowych, możecie Państwo skontaktować się z wybranym współadministratorem lub każdym z nich;
 • Współadministratorzy zobowiązują się współpracować w kwestiach związanych z ochroną danych osobowych, w tym zwalczaniu i przeciwdziałaniu ewentualnym naruszeniom.

 

5.     Jakie dane osobowe przetwarzamy, w jakim celu i na jakiej podstawie prawnej?  

Państwa dane osobowe przetwarzamy w różnych celach, w różnym zakresie i na różnej podstawie prawnej. W celu przekazania jak najbardziej przejrzystej informacji, pogrupowaliśmy te informacje, odnosząc się do celu przetwarzania Państwa danych osobowych oraz tego, czy są Państwo Uczestnikiem czy Ekspertem.

5.1.      Eksperci

5.1.1.     Zapewnienie udziału w Wirtualnym Spotkaniu

Przetwarzamy Państwa dane w celu zapewnienia udziału w charakterze eksperta w organizowanych przez nas Wirtualnych Spotkaniach na potrzeby wykonania umowy, w tym publikowania Państwa danych osobowych na naszych stronach internetowych w celu promocji organizowanego spotkania.

Podstawa prawna. Niezbędność do wykonania umowy o świadczenie usługi Konta (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).

5.1.2.     Ustalenie, dochodzenie i egzekucja roszczeń

W tym celu możemy przetwarzać niektóre Państwa dane osobowe podane w Koncie, takie jak: imię, nazwisko, adres zamieszkania, dane dotyczące korzystania z naszych usług, jeżeli roszczenia wynikają ze sposobu, w jaki korzystają Państwo z naszych usług, inne dane niezbędne do udowodnienia istnienia roszczenia, w tym rozmiarów poniesionej szkody. 

Podstawa prawna. Nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na ustaleniu, dochodzeniu lub obronie roszczeń. 

5.2.      Użytkownicy

5.2.1.     Założenie Konta oraz uwierzytelnianie Użytkownika w Platformie

W tym celu przetwarzamy dane osobowe podane przez Państwa w formularzu rejestracyjnym do Platformy.  

Podstawa prawna. Niezbędność do wykonania umowy o świadczenie usługi Konta (art. 6 ust. 1 lit. b RODO). 

5.2.2.     Usługi niewymagające założenia Konta

Przetwarzamy Państwa dane osobowe w celu świadczenia usług niewymagających założenia Konta, takich jak: 

 1. wysyłanie wiadomości e-mail z informacjami marketingowo-handlowymi, 
 2. wyświetlanie reklam. 

W tym celu przetwarzamy dane osobowe dotyczące Państwa aktywności, w szczególności dane dotyczące sesji, Państwa urządzenia oraz systemu operacyjnego, przeglądarki, lokalizacji oraz unikalnego ID. 

Podstawa prawna. Nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na ułatwieniu korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną,  na poprawie funkcjonalności tych usług oraz marketingu bezpośrednim naszych produktów.

5.2.3.     Usługi i funkcjonalności wymagające założenia Konta

Państwa dane osobowe są przetwarzane w celu świadczenia usług wymagających założenia Konta, takich jak rejestracja na Wirtualne Spotkanie i udział w nim. 

W tym celu przetwarzamy dane osobowe podane w formularzu rejestracyjnym oraz dane dotyczące Państwa aktywności w Platformie, tj. dane dotyczące sesji, Państwa urządzenia oraz systemu operacyjnego, przeglądarki, lokalizacji oraz unikalnego ID. 

Podstawa prawna. Niezbędność do wykonania umowy o świadczenie usług zgodnie z Regulaminem (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) oraz nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na ułatwieniu korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną oraz na poprawie funkcjonalności tych usług. 

5.2.4.     Statystyka korzystania z poszczególnych funkcjonalności Platformy, ułatwienie korzystania ze stron Platformy oraz zapewnienie bezpieczeństwa informatycznego Platformy

W tych celach przetwarzamy dane osobowe dotyczące Państwa aktywności w Platformie, takie jak: odwiedzane strony i podstrony Platformy oraz ilość spędzanego na każdej z nich czasu, jak również dane dotyczące historii wyszukiwania, Państwa adresu IP, lokalizacji, ID urządzenia oraz dane dotyczące przeglądarki oraz systemu operacyjnego. 

Podstawa prawna. Nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na ułatwieniu korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną oraz na poprawie funkcjonalności tych usług. 

5.2.5.     Ustalenie, dochodzenie i egzekucja roszczeń

W tym celu możemy przetwarzać niektóre Państwa dane osobowe podane w Koncie, takie jak: imię, nazwisko, adres zamieszkania, dane dotyczące korzystania z naszych usług, jeżeli roszczenia wynikają ze sposobu, w jaki korzystają Państwo z naszych usług, inne dane niezbędne do udowodnienia istnienia roszczenia, w tym rozmiarów poniesionej szkody. 

Podstawa prawna. Nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na ustaleniu, dochodzeniu i egzekucji roszczeń oraz na obronie przed roszczeniami w postępowaniu przed sądami i innymi organami państwowymi.

5.2.6.     Rozpatrywanie skarg i wniosków, odpowiedzi na pytania

W tym celu możemy przetwarzać niektóre Państwa dane osobowe podane w Koncie, jak również dane dotyczące korzystania z naszych usług, będących przyczyną skargi lub wniosku, dane zawarte w dokumentach załączonych do skargi lub wniosku. 

Podstawa prawna. Nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na poprawie funkcjonalności usług świadczonych drogą elektroniczną oraz na budowaniu pozytywnych relacji z Uczestnikami, opartych na rzetelności i lojalności. 

6.     Jak długo będziemy przechowywać Państwa dane osobowe?

Państwa dane będziemy przechowywać tak długo, jak to konieczne biorąc pod uwagę cele przetwarzania. Zasadniczym okresem przechowywania będą 3 lata, po którym to czasie będą Państwo mogli sprzeciwić się dalszemu przetwarzaniu. Jeżeli Państwa dane przetwarzane są na podstawie zgody, usuniemy je po jej wycofaniu.

7.     Kto będzie miał dostęp do Państwa danych osobowych?

Chronimy Państwa dane. Dostęp do nich będą mieć wyłącznie upoważnieni przez nas pracownicy i współpracownicy. W pewnych sytuacjach Państwa dane osobowe mogą być ujawniane innym odbiorcom takim jak nasi dostawcy usług i rozwiązań IT (w tym zwłaszcza Microsoft Corporation z siedzibą w Redmond, WA, Stany Zjednoczone), a także podmioty z nami powiązane.

8.     Czy przekazujemy dane osobowe poza Europejski Obszar Gospodarczy?

Państwa dane będą przekazywane do odbiorców znajdujących się w państwach poza Europejskim Obszarem Gospodarczym, w szczególności do podmiotów świadczących dla nas usługi i rozwiązania IT. W związku z przekazaniem Państwa danych poza terytorium EOG zadbaliśmy, aby nasi dostawcy dawali gwarancje wysokiego stopnia ochrony danych osobowych. Gwarancje te wynikają w szczególności ze zobowiązania do stosowania Standardowych Klauzul Umownych przyjętych przez Komisję Europejską lub uczestnictwa w programie „Tarcza Prywatności” ustanowionym na mocy decyzji wykonawczej Komisji (UE) 2016/1250 z dnia 12 lipca 2016 r. w sprawie adekwatności ochrony zapewnianej przez Tarczę Prywatności UE-USA.

9.     Obowiązek podania danych

Podanie niektórych danych jest warunkiem skorzystania z poszczególnych usług i funkcji Konta lub Platformy (dane obligatoryjne). Nasz system automatycznie oznacza dane. Konsekwencją niepodania tych danych jest brak możliwości świadczenia przez nas określonych usług i funkcji. Poza danymi oznaczonymi jako obligatoryjne, podanie innych danych osobowych jest dobrowolne.

W przypadku Ekspertów, podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy.

10.  Jakie prawa mi przysługują w związku z przetwarzaniem moich danych osobowych?

W celu realizacji praw opisanej niżej, zachęcamy do kontaktu z Inspektorami Ochrony Danych w sposób określony w pkt. 3.

10.1.   Prawo do cofnięcia udzielonej zgody

Na podstawie art. 7 ust. 3 RODO, przysługuje Państwu prawo do cofnięcia każdej zgody, która została udzielona w momencie rejestracji na Platformie, jak również podczas korzystania z poszczególnych usług i funkcjonalności oferowanych za pośrednictwem Platformy. Cofnięcie zgody ma skutek od momentu wycofania zgody. Cofnięcie zgody nie wpływa na przetwarzanie dokonywane przez nas zgodnie z prawem przed jej cofnięciem. 

Cofnięcie zgody nie wiąże się z żadnymi negatywnymi konsekwencjami dla Państwa. Może jednak uniemożliwić dalsze korzystanie z usług lub funkcjonalności, które zgodnie z prawem możemy świadczyć jedynie za zgodą. 

10.2.   Prawo do sprzeciwu wobec wykorzystania danych 

Na podstawie art. 21 RODO przysługuje Państwu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec wykorzystania danych osobowych, w tym profilowania, jeżeli przetwarzamy je w oparciu o nasz prawnie uzasadniony interes, np. w związku z korzystaniem z rekomendowanych produktów i usług, marketingiem naszych produktów i usług, prowadzeniem statystyki korzystania z poszczególnych funkcjonalności serwisu oraz ułatwieniem korzystania z Platformy, a także badaniem satysfakcji. 

Rezygnacja z otrzymywania rekomendowanych produktów i usług w formie wiadomości e-mail, jak również rezygnacja z otrzymywania komunikatów marketingowych dotyczących naszych produktów lub usług lub naszych klientów, będzie dla nas oznaczać Państwa sprzeciw na przetwarzanie danych osobowych, w tym profilowanie w tych celach. 

Jeżeli Państwa sprzeciw okaże się zasadny i nie będziemy mieli innej podstawy prawnej do przetwarzania danych osobowych, usuniemy te dane, wobec wykorzystania których wnieśli Państwo sprzeciw.  

10.3.   Prawo do usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”) 

Na podstawie art. 17 RODO, przysługuje Państwu prawo do żądania usunięcia wszystkich lub niektórych danych osobowych. Żądanie usunięcia wszystkich danych osobowych będziemy traktować jako żądanie usunięcia Konta. 

Mają Państwo prawo żądania usunięcia danych osobowych, w sytuacji, gdy: 

 1. została wycofana określona zgoda, w zakresie, w jakim dane osobowe były przetwarzane w oparciu o wyrażoną zgodę; 
 2. dane osobowe przestały być niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w których były przetwarzane;
 3. został wniesiony sprzeciw wobec wykorzystywania danych w celach marketingowych; 
 4. został wniesiony sprzeciw wobec wykorzystywania danych w celu prowadzenia statystyki korzystania z serwisu i badania satysfakcji, a sprzeciw został uznany za zasadny; 
 5. dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem. 

Pomimo żądania usunięcia danych osobowych, w związku z wniesieniem sprzeciwu lub wycofaniem zgody, możemy zachować pewne dane osobowe w zakresie niezbędnym do celów ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. 

10.4.   Prawo do ograniczenia przetwarzania danych 

Na podstawie art. 18 RODO, przysługuje Państwu prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych. W sytuacji, gdy takie żądanie zostanie zgłoszone, do czasu jego rozpatrzenia, nie będą Państwo mogli korzystać z określonych funkcjonalności lub usług, które związane były z przetwarzaniem danych objętych żądaniem. Nie będziemy także wysyłać do Państwa żadnych komunikatów, w tym marketingowych. 

Mają Państwo prawo do żądania ograniczenia wykorzystania danych osobowych w sytuacji, gdy: 

 1. zakwestionowana została prawidłowość danych osobowych – wykorzystanie tych danych zostanie ograniczone na czas potrzebny na weryfikację ich prawidłowości, nie dłużej jednak niż na 7 dni; 
 2. przetwarzanie tych danych jest niezgodne z prawem, a zamiast usunięcia danych wpłynęło żądanie do ograniczenia ich wykorzystania; 
 3. dane osobowe przestały być niezbędne do celów, w jakich zostały zebrane lub wykorzystane, ale są Państwu potrzebne w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń; 
 4. wniesiony został sprzeciw wobec wykorzystania tych danych – wówczas ograniczenie następuje na czas niezbędny do zweryfikowania czy ochrona Państwa interesów, praw i wolności przeważa nad interesami, które realizujemy, przetwarzając te dane osobowe. 

10.5.   Prawo dostępu do danych 

Na podstawie art. 15 RODO, przysługuje Państwu prawo do uzyskania od nas potwierdzenia przetwarzania danych osobowych. W sytuacji, gdy dane te są faktycznie przetwarzane, mają Państwo prawo do tego, aby: 

 1. uzyskać dostęp do swoich danych osobowych; 
 2. uzyskać informacje o celach przetwarzania, kategoriach przetwarzanych danych osobowych, o odbiorcach lub kategoriach odbiorców tych danych, planowanym okresie przechowywania danych lub o kryteriach ustalania tego okresu, o prawach przysługujących na mocy RODO oraz o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego, o źródle tych danych, o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu oraz o zabezpieczeniach stosowanych w związku z przekazaniem tych danych poza Unię Europejską; 
 3. uzyskać kopię swoich danych osobowych. 

W przypadku chęci skorzystania z prawa dostępu do danych prosimy o kontakt z nami lub naszym Inspektorem Ochrony Danych. 

10.6.   Prawo do sprostowania danych 

Na podstawie art. 16 RODO, przysługuje Państwu prawo do żądania sprostowania podanych przez siebie danych osobowych (jeżeli są nieprawidłowe) oraz ich uzupełnienia (jeżeli są niekompletne). 

10.7.   Prawo do przenoszenia danych 

Na podstawie art. 20 RODO, przysługuje Państwu prawo, aby otrzymać, dostarczone przez siebie dane osobowe, a następnie przesłać je do innego, wybranego przez siebie, administratora danych osobowych. Mogą Państwo również żądać, by dane osobowe zostały przesłane przez nas bezpośrednio innemu administratorowi, o ile jest to technicznie możliwe. 

Państwa dane osobowe wyślemy w postaci pliku w formacie csv. Format csv jest formatem powszechnie używanym, nadającym się do odczytu maszynowego i pozwalającym na przesłanie otrzymanych danych do innego administratora danych osobowych. 

10.8.   W jakim czasie spełniamy Państwa żądanie? 

Jeżeli wystąpią Państwo do nas z żądaniem wykonania wymienionych wyżej uprawnień, spełniamy to żądanie albo odmawiamy jego spełnienia niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu miesiąca po jego otrzymaniu. Jeżeli jednak – z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań – nie będziemy mogli spełnić Państwa żądania w ciągu miesiąca, spełnimy je w ciągu kolejnych dwóch miesięcy informując uprzednio o zamierzonym przedłużeniu terminu.

10.9.   Zgłaszanie skarg, zapytań i wniosków 

Mogą Państwo zgłaszać do nas skargi, zapytania i wnioski dotyczące przetwarzania danych osobowych oraz realizacji przysługujących uprawnień. 

Jeżeli uważają Państwo, że prawo do ochrony danych osobowych lub inne prawa przyznane na mocy RODO zostały naruszone, mają Państwo prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

11.  W jaki sposób korzystamy z plików cookies? 

Dane osobowe zbierane przy wykorzystaniu plików cookies przechowujemy przez czas odpowiadający cyklowi życia zapisanych na urządzeniach Użytkowników plików cookies. Szczegóły dotyczące sposobu korzystania przez nas z plików cookies opisaliśmy w Polityce plików cookies.

12.  Zmiany Polityki Prywatności 

Zastrzegamy sobie prawo zmiany powyższej Polityki Prywatności poprzez opublikowanie nowej Polityki Prywatności na tej stronie. O wszelkich zmianach lub uzupełnieniach będą Państwo informowani poprzez zamieszczenie odpowiednich komunikatów na głównych stronach Platformy, a w przypadku istotnych zmian możemy wysłać Państwu także odrębne powiadomienia na wskazany adres e-mail. 

Polityka Prywatności nie ogranicza żadnych uprawnień, które przysługują Państwu zgodnie z Regulaminem oraz przepisami prawa.